نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی و تحلیلی بسامد حالت‌های نوسانی در محفظه‌های احتراق ناپایدار

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 27-35

10.22060/mej.2010.301

نوذر اکبری؛ ناصر سراج مهدیزاده؛ رضا ابراهیمی؛ محمد رضا پاکتچیان


2. بررسی عددی انتشار آلاینده های احتراق هوا- متان در یک مشعل محیط متخلخل

دوره 41، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-10

10.22060/mej.2010.262

مسعود ضیاء بشرحق؛ رضا ابراهیمی؛ محمدرضا رجائی