نویسنده = �������� �������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل فلاتر بال تطبیقی با تنظیم موقعیت تیرک

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 197-206

10.22060/mej.2016.784

علی قدمی؛ سید احمد فاضل زاده حقیقی؛ عباس مزیدی