نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سیاست هماهنگ تولید و سفارش در زنجیره ای شامل یک خریدار و یک فروشنده با تقاضای تصادفی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 77-86

10.22060/mej.2009.259

داود جعفری؛ سید محمد معطر حسینی؛ محمد حسین فاضل زرندی