نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عددی و تجربی رفتار جریان دوفاز همسو در لوله عمودی پایین رو

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 413-426

10.22060/mej.2017.12238.5286

فرهاد رئیس زاده؛ ابراهیم حاجی دولو؛ مرتضی بهبهانی نژاد؛ پدرام حنفی زاده