نویسنده = ������������������ ����������������
بهبود طراحی روباتهای متحرک مارشکل با استفاده از آناتومی مار

دوره 42، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 9-20

10.22060/mej.2011.244

فرشاد برازنده؛ محمدصادق حیدرزاده؛ سیدمهدی رضاعی؛ محمد علی سادات؛ سیف دلیل صفایی