نویسنده = حامد محدث دیلمی
بررسی تاثیر باد کرونا بر انتقال جرم و مصرف انرژی در فرآیند خشک‌کردن جسم مرطوب

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 281-296

10.22060/mej.2017.12573.5370

فرید دولتی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ خشایار یزدانی


تحلیل تجربی میدان جریان و انتقال حرارت در یک کانال مسطح تحت تاثیر مولد گردابه سوراخ‌دار

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 271-284

10.22060/mej.2016.770

علی روستای ابکنار؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی