نویسنده = ���������������� ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی و شبیه سازی فاصله آرماتور از سطح بتن با استفاده از جریان گردابی

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2791-2808

10.22060/mej.2019.15132.6039

حمیدرضا اسرافیلی؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی؛ میرسعید صفی زاده