نویسنده = ������������ �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر توزیع کرنش در فرایند شکل دهی غلتکی مقطع گرد با استفاده از روش طراحی آزمایش ها

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 413-422

10.22060/mej.2016.718

ولی علی میرزالو؛ میثم عبداله زاده گاوگانی؛ سیروس احمدی؛ علی دنیوی