نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پریلود، سرعت و نسبت خروج از مرکزی روتور بر عملکرد ترموهیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال دولبُ

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 697-708

10.22060/mej.2016.767

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی