نویسنده = رضا مداحیان
شبیه‌سازی عددی پدیده گذار داخلی با استفاده از مدل اصلاح شده γ-Reθ

دوره 54، شماره 7، مهر 1401، صفحه 4-4

10.22060/mej.2022.21138.7383

محمدعلی مدرسی؛ قاسم حیدری نژاد؛ رضا مداحیان؛ بهار فیروز آبادی


نکات کاربردی در طراحی ساختمان‌های متداول در ایران با تکیه بر تهویه طبیعی

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1621-1636

10.22060/mej.2019.15459.6133

سیدامیر موسویان؛ مهدی معرفت؛ رضا مداحیان؛ بهروز محمدکاری