نویسنده = ���������� ������������ ��������
مطالعه تغییر شکل قطره در جریان بین دوصفحه موازی متحرک

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1305-1324

10.22060/mej.2018.13067.5525

مهدی سلامی حسینی؛ محمدعلی معینی؛ میرکریم رضوی آقجه؛ مهدی مصطفائیان