نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. خواص مطلوب دیسک در مدلهای عددی و تاثیر آن بر رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 187-202

10.22060/mej.2018.13925.5756

علی اورنگ؛ مجتبی حقیقی یزدی؛ صادق ناصر خاکی؛ سعید رضا مهرپور