نویسنده = ��������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر شعاع انحنای لبه یک ریزمحفظه فراصوتی پیزوالکتریکی جهت بهبود پایداری نانوامولسیون

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1005-1022

10.22060/mej.2018.14420.5857

سید محمد محسن مدرس قیصری؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ پدرام صفرپور؛ مجید زندی