نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک مدل به منظور پیش‌بینی رفتار ناپایای سلول واماندگی

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2-2

10.22060/mej.2021.18800.6892

حسین خالقی؛ محمد جواد شهریاری؛ مارتین هنریچ


2. تأثیر شیارهای محیطی بر عملکرد یک کمپرسور گذرصوتی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 5-5

10.22060/mej.2021.18660.6879

حسین خالقی؛ مارتین هنریچ؛ محمد جواد شهریاری