نویسنده = محمدرضا انصاری
بررسی تجربی اثر فاصله عمودی و زاویه شیب کانال S شکل بر الگوی جریان دوفازی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-10

10.22060/mej.2012.46

محمدرضا انصاری؛ محسن آزادی؛ رضا قیصری