نویسنده = قاسم حیدری نژاد
شبیه‌سازی عددی پدیده گذار داخلی با استفاده از مدل اصلاح شده γ-Reθ

دوره 54، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1533-1552

10.22060/mej.2022.21138.7383

محمدعلی مدرسی؛ قاسم حیدری نژاد؛ رضا مداحیان؛ بهار فیروز آبادی


تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه پیوند 45، 90 و 135 درجه

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 1799-1814

10.22060/mej.2020.17259.6555

سید محمد نادری؛ قاسم حیدری نژاد؛ محمد صفرزاده


مطالعه عددی پارامترهای همودینامیکی پیوند Y بای‌پس در حالت استراحت و ورزش

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1325-1338

10.22060/mej.2017.12944.5479

قاسم حیدری نژاد؛ حمبدرضا باباخانی؛ علیرضا رستمی


شبیه سازی عددی جریان سیال لزج با استفاده از روش المان‌های مرزی

دوره 41، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 47-54

10.22060/mej.2010.267

قاسم حیدری نژاد؛ جعفر اسماعیلیان