نویسنده = حسن قاسمی
تحلیل عددی استاتورهای پیش‌چرخش پروانه شناور

دوره 54، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2459-2478

10.22060/mej.2022.20972.7351

علیرضا نادری؛ حسن قاسمی؛ حسن بهرامی


بررسی اثرات زاویه پله رو به جلو بر روی عملکرد هیدرودینامیکی شناور سرشی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 903-912

10.22060/mej.2016.788

هادی نور قاسمی؛ حسن قاسمی؛ محمد بختیاری؛ مصباح سایه بانی


تحلیل عددی عملکرد هیدرودینامیکی و جریان عبوری از پروانه معکوس گرد

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 67-77

10.22060/mej.2012.52

حسن قاسمی؛ محمد حسن مقدس؛ محسن طاهری نسب