نویسنده = �������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی و تحلیلی بسامد حالت‌های نوسانی در محفظه‌های احتراق ناپایدار

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 27-35

10.22060/mej.2010.301

نوذر اکبری؛ ناصر سراج مهدیزاده؛ رضا ابراهیمی؛ محمد رضا پاکتچیان