کلیدواژه‌ها = برداشت انرژی
مطالعه تجربی و عددی برداشت انرژی از اسلاشینگ یک سیال و عملکرد آن در دستگاه صفحه تراش

دوره 53، شماره 6 (Special Issue)، شهریور 1400، صفحه 3911-3924

10.22060/mej.2021.19169.6967

رسول معروفی آذر؛ مازیار فهیمی فرزام؛ ناصر پاشایی