کلیدواژه‌ها = جریان آشفته
بررسی تجربی کاهش درگ حبابی در حضور جریان محوری در یک سیستم تیلور-کوئت

دوره 47، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-45

10.22060/mej.2015.461

رضا مریمی؛ سعید فراهت؛ محمد حسین شفیعی میام؛ سید مرتضی جوادپور