کلیدواژه‌ها = حل تحلیلی
تغییرشکل های بزرگ غیرخطی در تیر با خواص مکانیکی متغیر: حل تحلیلی

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 9-17

10.22060/mej.2012.65

علیرضا داودی نیک؛ غلامحسین رحیمی شعرباف