کلیدواژه‌ها = رشد ترک
بررسی تجربی و عددی گسترش ترک در رگه های بال سنجاقک

دوره 48، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 179-186

10.22060/mej.2016.598

حامد رجبی؛ علی شفیعی؛ ابوالفضل درویزه؛ هاشم بابایی