کلیدواژه‌ها = جذب انرژی
بررسی تجربی جذب انرژی پروفیل‌های مربعی تحت بارگذاری دندانه‌ای چندگانه

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 33-42

10.22060/mej.2017.13274.5589

سید جعفر روزگار؛ محمد رضا کشاورز؛ سید حسن عصایی