کلیدواژه‌ها = طراحی آزمایش
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شرایط عملکردی مختلف پیل سوختی غشای پلیمری برتوان تولیدی و مدیریت آب

دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 3257-3274

10.22060/mej.2019.15895.6273

محمدرضا هاشمی نسب؛ محمد جعفر کرمانی؛ سید سلمان نورآذر؛ محمدحسن خودسیانی


شبیه‌سازی و بهینه‌سازی کابل های آلیاژ حافظه‌دار

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 71-80

10.22060/mej.2018.13705.5695

سعید وحیدی؛ جمال ارغوانی؛ علیرضا استادرحیمی