کلیدواژه‌ها = تحلیل فرکانسی
تعداد مقالات: 3
ارتعاشات آزاد غیر خطی در تیرهای منعطف با بخش میانی صلب و جرم نوک

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 125-136

10.22060/mej.2017.11764.5178

اکبر دواق؛ حمید معین فرد؛ محید معاونیان


ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن

دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 19-26

10.22060/mej.2009.253

انوشیروان فرشیدیان فر؛ محمد هادی مهدوی؛ حمید دلیر