کلیدواژه‌ها = جریان سیال
بررسی ترمودینامیکی اثر سورفکتانت های کاتیونی بر کشش بین سطحی نفت - آب

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 437-444

10.22060/mej.2017.12275.5318

صابر نیک سرشت؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ مسعود ریاضی