موضوعات = رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی