موضوعات = چرخه های نوین ترمودینامیکی
تعداد مقالات: 7
3. تحلیل ترمودینامیکی سیستم تولید توان بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد مجهز به ریفرمر خارجی

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 18-18

10.22060/mej.2019.16125.6279

محرم جعفری؛ محسن صادقی؛ سید محمد سید محمودی؛ مرتضی یاری


4. شبیه سازی و بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین به منظور بهره وری از اگزرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 10-10

10.22060/mej.2019.15583.6161

علیرضا صادقی؛ محسن کاشی پرپینچی؛ سید عباس سادات سکاک؛ منصور خانکی


6. تحلیل پارامتریک و بهینه‌سازی سیستم جدید تولید سه‌گانه بر پایه پیل سوختی اکسید جامد لوله‌ای

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 399-418

10.22060/mej.2018.14139.5807

نقی آقازاده؛ شهرام خلیل آریا؛ صمد جعفر مدار؛ عطا چیت ساز خویی


7. مطالعه‌ی عددی سیکل یکپارچه‌ی تولید گاز از زیست توده و پیل سوختی اکسید جامد صفحه‌ای

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 219-230

10.22060/mej.2016.669

مهدی برجی بداغی؛ صبا قربانی؛ کاظم آتشکاری؛ آرمین اعتمادی