موضوعات = احتراق و جریان های واکنشی
تعداد مقالات: 15
7. بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-52

10.22060/mej.2019.16162.6290

حسین سلطانیان؛ محمد ضابطیان طرقی؛ هادی پاسدارشهری


14. مطالعه تجربی پایدارسازی شعله پیش‌آمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 625-634

10.22060/mej.2016.804

سید عبدالمهدی هاشمی؛ حسین کولک؛ علیرضا آقایی


15. مطالعه ی عددی فواره ی گاز برخوردی به یک صفحه ی تخت

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 29-42

10.22060/mej.2016.729

علی نصیری طوسی؛ اردلان حیدری؛ علیرضا حاج علی محمدی