موضوعات = پایش سلامت سازه ها
بازشناخت الگوی نیروهای یاتاقانی محور چرخان صلب دارای نامیزانی‌های جرمی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1249-1270

10.22060/mej.2022.20592.7267

محمد رضا همایی نژاد؛ محمدحسین سعیدی مستقیم؛ فرنود عرب