موضوعات = دینامیک سازه‌ها
تحلیل ارتعاشات آزاد تیر متورق با پارامترهای تصادفی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 731-742

10.22060/mej.2016.732

علی اصغر علیزاده؛ رمضانعلی جعفری تلوکلایی