موضوعات = شناسایی و کنترل فرآیند
تخمین سطح شارژِ مجموعه سلول لیتیومی با اتصال سری با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-26

10.22060/mej.2018.13717.5707

محسن اصفهانیان؛ محمدجواد اسفندیاری؛ وحید اصفهانیان؛ حسن نهضتی؛ حداد میلادی


توسعه فیلتر پیش‌بین تعمیم‌یافته برای سامانه های خطی گسسته

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 795-804

10.22060/mej.2016.724

مهدی فتحی؛ نعمت الله قهرمانی؛ محمد علی شاهی آشتیانی؛ محسن فلاح؛ علی محمدی