موضوعات = اندازه‌گیری و کالیبراسیون
طراحی و ساخت کالیبراتور تراز الکترونیکی دقیق و تحلیل عدم‌قطعیت در فرآیند کالیبراسیون

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1113-1122

10.22060/mej.2017.12144.5294

مهدی غفارزاده؛ علی کمالی ایگلی؛ رضوان عابدینی؛ روح الله رجبی؛ محمد توکلی کجانی


توسعه فیلتر پیش‌بین تعمیم‌یافته برای سامانه های خطی گسسته

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 795-804

10.22060/mej.2016.724

مهدی فتحی؛ نعمت الله قهرمانی؛ محمد علی شاهی آشتیانی؛ محسن فلاح؛ علی محمدی