موضوعات = انتقال حرارت در محیط متخلخل
مدل‌سازی عددی تأثیر ساختار متخلخل ترکیبی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی تخت نازک

دوره 53، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 5485-5504

10.22060/mej.2021.19721.7095

غلامرضا عبدی زاده؛ سحر نوری؛ حمیدرضا تاجیک؛ مهران شهریاری؛ محمد سعیدی