موضوعات = سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان
طراحی کنترل کننده بهینه غیرخطی برای سیستم تعلیق فعال خودرو و بررسی تاثیر آن بر برداشت انرژی الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22060/mej.2023.21412.7444

رضا عزمی؛ مهدی میرزایی؛ امیر حبیب زاده شریف