موضوعات = تیر، صفحه و پوسته
مطالعه تأثیر گرادیان طولی مواد بر ارتعاشات سیستم‌های متحرک محوری

دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، اردیبهشت 1400، صفحه 1197-1210

10.22060/mej.2020.17295.6567

علی فروغی؛ مهران صفرپور؛ اکبر علی بیگلو


بررسی کمانش پوسته استوانه‌ای با بکارگیری سوپرالمان جدید وابسته به اثر اندازه

دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 41-50

10.22060/mej.2018.13440.5635

ایمان سلیمانی؛ یعقوب طادی بنی؛ محسن بت شکنان دهکردی


ارائه یک فرمول بندی المان محدود C1 برای مدل میکرو ورق میندلین-رایسنر

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 3-18

10.22060/mej.2017.13299.5592

فرزام دادگر راد؛ سید رضا اشرف؛ آرش ایمانی