موضوعات = انرژی های تجدیدپذیر
ارزیابی تجربی مبدل انرژی موج نوع جاذب نقطه‌ای در استخر موج آزمایشگاهی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 93-100

10.22060/mej.2016.754

رضوان عالمیان؛ روزبه شفقت؛ امیرمحمد خزایی؛ عبدالرضا یوسفی