موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
مطالعه تجربی و عددی توربین جزر و مدی عمود محور

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 745-768

10.22060/mej.2019.14761.5940

محمود رضا هاشمی؛ مهدی مقیمی؛ شهرام درخشان هوره


بررسی اثر شعاع انحنای لبه یک ریزمحفظه فراصوتی پیزوالکتریکی جهت بهبود پایداری نانوامولسیون

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1005-1022

10.22060/mej.2018.14420.5857

سید محمد محسن مدرس قیصری؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ پدرام صفرپور؛ مجید زندی


بررسی تجربی تاثیر حالت بهره‌برداری انتهاباز و انتهابسته بر مدیریت آب در استک پیل سوختی پلیمری H2/O2

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1217-1234

10.22060/mej.2018.13945.5759

مظاهر رحیمی اسبویی؛ ابراهیم علیزاده؛ علی اکبر رنجبر؛ سید مجید رهگشای؛ سید حسین مسروری سعادت؛ مجید خورشیدیان


مطالعه تغییر شکل قطره در جریان بین دوصفحه موازی متحرک

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1305-1324

10.22060/mej.2018.13067.5525

مهدی سلامی حسینی؛ محمدعلی معینی؛ میرکریم رضوی آقجه؛ مهدی مصطفائیان


مطالعه عددی پارامترهای همودینامیکی پیوند Y بای‌پس در حالت استراحت و ورزش

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1325-1338

10.22060/mej.2017.12944.5479

قاسم حیدری نژاد؛ حمبدرضا باباخانی؛ علیرضا رستمی


شبیه‌سازی عددی و تحلیل عملکرد سامانه تمیزکننده پالس‌جت فیلتر گاز

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1455-1468

10.22060/mej.2018.12920.5469

امیر عارفیان؛ نوید زهتابیان رضائی؛ رضا حسینی ابرده


شبیه‌سازی جریان پایا درون گردای سامانۀ پرخوران موتور احتراق داخلی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1469-1486

10.22060/mej.2018.14098.5810

مجتبی فرج پور خاناپشتانی؛ مصطفی آقامیرسلیم؛ َسید شهاب الدین علویون