شبیه‌سازی توزیع تنش در سیستم پوشش سد‌حرارتی دولایه و درجه بندی شده YSZ/ NiCrAlY و مقایسه با نتایج اندازه‌گیری تنش به روش نانوفرورونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دانشگاه علم و صنعت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه پژوهشی خودرو و نیرومحرکه-پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان- پژوهشگاه استاندارد - کرج

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق

4 مالک اشتر*مواد رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

در این پژوهش یک روش عددی مبتنی بر المان محدود به منظور شبیه‌سازی توزیع تنش در پوشش سد حرارتی معمولی و درجه‌بندی شده YSZ/ NiCrAlYپاشش پلاسمائی شده بر روی زیرلایه Hastelloy-x توسعه یافت.پوشش سد‌حرارتی معمولی و درجه بندی شده به روش پاشش پلاسمائی اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌ها با استفاده از مطالعات متالوگرافی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی انجام شد.نتایج شبیه‌سازی توزیع تنش حاکی از آن بود که در نمونه های شوک دیده تحت سیکل حرارتی فاقد زمان توقف در دمای تشکیل TGO، مقدار متوسط تنش ماکزیمم از 29 مگاپاسکال در سیستم دو لایه معمولی (فصل مشترک لایه روئی/لایه واسط) به 3/15 مگاپاسکال در سیستم درجه-بندی شده سه لایه (فصل مشترک 50% NiCrAlY- 50% YSZ / YSZ) و 1/8 مگاپاسکال در سیستم درجه بندی شده پنج لایه (فصل مشترک 25% NiCrAlY- 75% YSZ / YSZ) کاهش یافته و توزیع تنش در فصل مشترکها یکنواخت شده است که این امر به افزایش عمر سیستم سد حرارتی کمک میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of stress in conventional and functionally graded thermal barrier coating YSZ/ NiCrAlY and comparison with results of nano-indentation stress measurement method

نویسندگان [English]

  • nasim nayebpashaee 1
  • amir afkar 2
  • majid nourikamari 2
  • nima rasekhsaleh 3
  • mehdi hadavi 4
1 PhD Iran university of science & Technology Assistant Prof., Young Researchers and Elite Club-Tehran East Branch- Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Electrical- Mechanical and Construction Engineering-Automative Engineering – Standard Research Institute, Karaj, Iran
3 Assistant Prof., School of Engineering- Tehran East Branch- Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Materials and Energy Research Center
چکیده [English]

In this study, a finite element-based numerical method was developed to simulate stress distribution in conventional and functionally graded thermal barrier coatings YSZ/NiCrAlY plasma spayed on the Hastelloy-x. The coatings were characterized using optical microscope and Scanning Electron Microscopy (SEM). Moreover, thermal shock resistance of the coatings was determined. Comparisons of simulation model results with experimental results of nano-indentation stress measurement method showed good agreement. Thermal shock results show that conventional thermal barrier coating is less thermal shock resistant than functionally graded coating. The results of simulation showed that in samples after thermal shock without oxidation time (without Thermally Grown Oxide layer-TGO), the average value of the maximum stress is 29 MPa in duplex TBC (interface of top coat /bondcoat), 3.15 MPa in three-layer FG-TBC system (interface of 50% NiCrAlY - 50% YSZ / YSZ) and 1.8 MPa in five-layer FG-TBC system (interface of 25% NiCrAlY- 75% YSZ / YSZ). Also, the stress distribution is more uniform in five-layer FG-TBC system that helps to increase the performance and extend the life time of thermal barrier system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally Graded Thermal barrier coating
  • finite element method
  • Residual stress
  • Nanoindendation