مطالعه ارتعاش آزاد طولی نانولوله های کربنی مارپیچی تک جداره با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی مکانیک معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله ارتعاش آزاد طولی نانولوله های کربنی مارپیچی تک جداره برای شرایط مرزی مختلف با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون با بهره‌گیری از این روش، رفتار ارتعاشی طولی این شکل از نانولوله ها مورد مطالعه قرار نگرفته بود لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش مذکور فرکانس اصلی مربوط به ارتعاشات طولی نانولوله های کربنی مارپیچی تحت پتانسیل رِبو و بدون در نظر گرفتن اثر گرمایی بدست آمده است. در ادامه، مطالعه پارامتریک مسئله مورد توجه قرار گرفت و تأثیر قطر لوله مارپیچ، تعداد گام فنری و نوع شرایط مرزی بر فرکانس اصلی ارزیابی شد. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش قطر لوله و تعداد گام فنری (یا طول نانولوله مارپیچی) فرکانس اصلی طولی کاهش می یابد. همچنین در شرایط مرزی گیردار ـ گیردار، مقادیر فرکانس اصلی طولی نانولوله های کربنی مارپیچی نسبت به دو شرایط مرزی گیردار ـ تکیه گاه ساده و یکسر گیردار همواره بزرگتر می‌باشد. از نتایج پژوهش حاضر در آینده می توان در طراحی و تحلیل نانوحسگرها و نانومحرک‌هایی که در ساختار آنها از نانولوله‌های کربنی مارپیچی استفاده می گردد، بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Free Longitudinal Vibration of Single-Walled Coiled Carbon Nanotubes (SWCCNTs) using Molecular Dynamics Simulation

نویسندگان [English]

  • Omid Rahmani 1
  • Farshid Darvishi 2
1 University of Zanjan
2 Univ of Zanjan
چکیده [English]

In this paper, the free longitudinal vibration of single-walled coiled carbon nanotubes (SWCCNTs) with various boundary conditions (BCs) is investigated via Molecular Dynamics (MD) simulation method. Subsequently the detection of carbon nanotubes, their uses advantage to a wide range of engineering, biophysics and materials areas, because of their great mechanical and electrical properties. Heretofore vibration behavior of the single-walled coiled carbon nanotubes had not been studied with this technique, so using this method, longitudinal fundamental frequencies of single-walled coiled carbon nanotubes has been obtained by applying Reactive Empirical Bond Order (REBO) potential without considering thermal effects. In order to parametric study, the influence of the coiled carbon nanotubes diameter, number of pitch and boundary conditions on the fundamental frequencies is evaluated. The results indicated that increasing the tubes diameter and number of pitch (or length of single-walled coiled carbon nanotubes) lead to reducing the fundamental frequencies. Furthermore, the clamped–clamped single-walled coiled carbon nanotubes’s fundamental frequency is always higher than cantilevered one. The results of this study can be used in vibration analysis of the Nano sensor and Nano actuator with coiled carbon nanotubes elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coiled Carbon Nanotubs
  • Molecular Dynamics Simulation
  • Longitudinal Vibration
  • REBO Potential