بررسی تأثیر هندسه بر مشخصه های عملکردی ضربه گیرهای نصب شده در سیلندرهای هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مکانیک بیوسیستم- مهندسی زراعی- علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 مکانیک بیوسیستم، مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

امروزه سیستمهای هیدرولیکی در تمامی بخشهای تولید، کشاورزی، صنایع دریایی و هوافضا که در آن دقت، سرعت و انعطافپذیری اعمال نیرو اهمیت بسیاری دارد، گسترش یافتهاند. در همین راستا و با توجه به کاربرد هرچه بیشتر سیلندرهای هیدرولیک با عملکرد دقیق و کنترل شده در صنایع مختلف، نیاز به کنترل سرعت پیستون در انتهای فرایند ضروری میباشد. لذا در این پژوهش طراحی، ساخت و ارزیابی سه مدل ضربه گیر هیدرولیکی به منظور بهینه سازی مکانیزم توقف پیستون در انتهای کورس مد نظر قرار گرفته است. . با توجه به نتایج حاصل، ضربه‌گیر سهمی‌وار با حداکثر افزایش فشار معادل 1.98% برای وزنه 200 کیلوگرم و 0.35% برای وزنه 350 کیلوگرم کمترین درصد افزایش فشار و ضربهگیر استوانهای با حداکثر افزایش فشار 11.98% برای وزنه 200 کیلوگرم و 3.92% برای وزنه 350 کیلوگرم بیشترین میزان افزایش فشار را داشت. در نهایت با توجه به زمان عملکرد کوتاه، کاهش یکنواخت سرعت و نرخ تخلیه یکنواخت روغن در طی فرایند ضربهگیری، استفاده از ضربهگیر سهمی وار برای استفاده در صنعت توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the effect of the shape on performance of mounted cushions in hydraulic cylinders

نویسندگان [English]

  • Moein Majnouni Mehrdar 1
  • davoud kalantari 2
  • seyed reza Mousavi seyedy 2
1 Sari agricultural sciences and natural resources
2 biosystem mechanics, agricultural engineering, Sari university of agricultural sciences and natural resources,
چکیده [English]

Today hydraulic operating system technology is wide spread into all sectors of manufacturing, agriculture, aerospace and marine industries where accuracy, precision and flexibility of applying force is very important. So due to the growing usefulness of hydraulic cylinders with precise and controlled operation in various industries, the need for control of piston speed is necessary. Therefore in this research, design, fabrication and evaluation of 5 different hydraulic cushions have been considered in order to optimize the stopping mechanism of pistons at the end of the course. In this article the comparison of 5 cushion spears including Circular, Conical, Sagittal, Double conical and Parabolic cushion have been studied with reviewing the motion behavior of piston and measuring the parameters such as displacement, speed, acceleration, flow rate and hydraulic pressure in an one way hydraulic cylinder. Results showed that the sagittal cushion with maximum pressure increasing of 1.98% for 200 kg load and 0.35% for 350 kg load had the lowest percentage of hydraulic pressure rise and circular cushion with maximum pressure increasing of 11.98% for 200 kg load and 3.92% for 350 kg load had highest percentage of hydraulic pressure rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cushion
  • Sagittal cushion
  • Conical cushion
  • Circular cushion
  • Hydraulic cylinder