شبیه‌سازی عددی و تحلیل عملکرد سامانه تمیزکننده پالس‌جت فیلتر گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، یک سامانه تمیزکننده فیلتر گاز با پال سجت معکوس به‌طور کامل مورد شبیه‌سازی عددی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی پارامترهای جریان، مدل سه‌بعدی کامل از سامانه مخزن پرفشار نیتروژن تا ورودی فیلترها در مخزن کم‌فشار گاز تمیزشونده مورد مطالعه قرار گرفته و جریان در داخل فیلترها بررسی شده است. صحت‌سنجی نتایج با استفاده از نتایج آزمایشگاهی موجود انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که مستقل از نوع شیر، پس از باز شدن آنی، در زمان کمتر از 5/ 0 ثانیه، پالس تمیزکاری ایجاد شده و جریان پس از این زمان به شدت مضمحل می‌گردد. اگرچه به دلیل نسبت فشار زیاد سامانه، جریان تمیزکاری با سرعت قابل ملاحظه القاء می‌شود؛ اما در هیچ قسمت از مجموعه خفگی و شوک وجود نخواهد داشت. جریان جت خروجی از نازل‌های توزیع‌کننده باعث ایجاد یک ونتوری مجازی در ورود به فیلتر شده و با افت فشار استاتیکی موضعی، مکش القائی ایجاد شده جریان ورودی به فیلتر را تا دو برابر افزایش خواهد داد. توزیع جریان تمیزکاری در راستای طول فیلتر یکنواخت نبوده و با توجه به اختلاف در مقادیر افت فشار در مسیر جریان، در ناحیه ابتدایی قابل توجه است و به مرور کاهش می‌یابد. در نهایت، مطالعه پارامتری کاملی بر روی تاثیر فشار مخزن بر افت فشار دو سوی فیلتر انجام گرفته و نتایج حاکی از آن است نشان می‌دهد که بین فشار تانک و اختلاف فشار بین دو سمت جداره متخلخل فیلتر رابطه تقریباً خطی بر قرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of a Pulse-Jet Filter Cleaning System Performance

نویسندگان [English]

  • Amir Arefian
  • Navid Zehtabiyan-Rezaie
  • Reza Hosseini Abardeh
Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, numerical simulation of a pulse-jet filter cleaning system is conducted and its performance is investigated under pre-defined conditions. In the first step, 3D simulation of the system from a high pressure tank to the filter inlet is performed and the output is used as the input of second step. In the second step, simulation is performed for filters with inlet mass flow rates calculated from the previous step. To validate the model, the results are compared to experimental data showing acceptable agreement. The results show that regardless of the valve type, the cleaning pulse generates after 0.5 s and suddenly decreases afterward. No shock or choking is observed in the system. Another interesting result is the induced flow, generated after the nozzles, which increases the filter inlet mass flow rate. In addition, the axial distribution of the filter outlet flow is not uniform, degrading from inlet to outlet. Finally, a complete parametric study is performed to investigate the effect of the tank pressure on the pressure difference in the filter which is an important index in the cleaning performance analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulse-jet
  • Filter cleaning system
  • Gas filter
  • Compressible flow
  • Transient flow
[1]  H.C. Lu, C.J. Tsai, A Pilot-Scale Study of the Design and Operation Parameters of a Pulse-Jet Baghouse, Aerosol Science and Technology, 29(6) (1998) 510- 524.
[2]  A. Mukhopadhyay, Pulse-jet filtration: An effective way to control industrial pollution Part I: Theory, selection and design of pulse-jet filter, Textile Progress, 41(4) (2009) 195-315.
[3]  R. Dennis, H.A. Klemm, Modeling Concepts for Pulse Jet Filtration, Journal of the Air Pollution Control Association, 30(1) (1980) 38-43.
[4]  Z. Ji, M. Shi, F. Ding, Transient flow analysis of pulse-jet generating system in ceramic filter, Powder Technology, 139(3) (2004) 200-207.
[5] D. Leith, M.J. Ellenbecker, Dust Emission Characteristics of Pulse-Jet-Cleaned Fabric Filters, Aerosol Science and Technology, 1(4) (1982) 401- 408.
[6]  D. Leith, M.W. First, H. Feldman, Performance of a Pulse-Jet Filter At High Filtration Velocity II. Filter Cake Redeposition, Journal of the Air Pollution Control Association, 27(7) (1977) 636-642.
[7]  J. Li, S. Li, F. Zhou, Effect of cone installation in a pleated filter cartridge during pulse-jet cleaning, Powder Technology, 284 (2015) 245-252.
[8]  Q. Li, M. Zhang, Y. Qian, F. Geng, J. Song, H. Chen, The relationship between peak pressure and residual dust of a pulse-jet cartridge filter, Powder Technology, 283 (2015) 302-307.
[9]  Y. Qian, Y. Bi, Q. Zhang, H. Chen, The optimized relationship between jet distance and nozzle diameter of a pulse-jet cartridge filter, Powder Technology, 266 (2014) 191-195.
[10]  M. Saleem, M.S. Tahir, G. Krammer, Measurement and Simulation of Axial Velocity in a Filter Bag, Chemical Engineering & Technology, 35(12) (2012) 2161-2169.
[11]  C.P.C. Sherman, D. Leith, M.J. Symons, Outlet Mass Flux from a Pulse-Jet Cleaned Fabric Filter: Testing a Theoretical Model, Aerosol Science and Technology, 13(4) (1990) 426-433.
[12] X. Simon, D. Bémer, S. Chazelet, D. Thomas, Downstream particle puffs emitted during pulse-jet cleaning of a baghouse wood dust collector: Influence of operating conditions and filter surface treatment, Powder Technology, 261 (2014) 61-70.
[13]  X. Simon, D. Bémer, S. Chazelet, D. Thomas, R. Régnier, Consequences of high transitory airflows generated by segmented pulse-jet cleaning of dust collector filter bags, Powder Technology, 201 (2010) 37-48.
[14]  X. Simon, S. Chazelet, D. Thomas, D. Bémer, R. Régnier, Experimental study of  pulse-jet  cleaning  of bag filters supported by rigid rings, Powder Technology, 172(2) (2007) 67-81.
[15]  J.-M. Suh, Y.-I. Lim, P. Massarotto, W.-T. Lim, Effects of Operating Conditions on Pressure Drop in a Pulse-Jet Bagfilter for Coke Dust, Separation Science and Technology, 45(9) (2010) 1228-1239.
[16]  C.J. Tsai, M.L. Tsai, H.C. Lu, Effect of Filtration Velocity and Filtration Pressure Drop on the Bag- Cleaning Performance of a Pulse-Jet Baghouse, Separation Science and Technology, 35(2) (2000) 211-226.
[17]  C. Yan, H. Chen, M. Zhang, L. Lin, Influences of Pulse Cleaning of Cartridge-Type Filter for Ultrafine Powder Collection on Whole Purifying System Stability, in: 2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2010, pp. 1-6.
[18]  C. Yan, G. Liu, H. Chen, Effect of induced airflow on the surface static  pressure  of  pleated  fabric  filter cartridges during pulse jet cleaning, Powder Technology, 249 (2013) 424-430.
[19]  W.-S. Fu, J.-S. Ger, A Two-Reservoir Model to Simulate the Air Discharged from a Pulse-Jet Cleaning System, Journal of the Air & Waste Management Association, 49(8) (1999) 894-905.
[20]  R. Kurose, H. Makino, M. Hata, C. Kanaoka, Numerical analysis of a flow passing through a ceramic candle filter on pulse jet cleaning, Advanced Powder Technology, 14(6) (2003) 735-748.
[21]  H. Li, Z. Ji, X. Wu, J.-H. Choi, Numerical analysis of flow field in the hot gas filter vessel during the pulse cleaning process, Powder Technology, 173(2) (2007) 82-92.
[22] ANSYS Fluent User’s Guide, Inc. Release, 16 (2016).
[23]  L.M. Lo, S.C. Hu, D.R. Chen, D.Y.H. Pui, Numerical study of pleated fabric cartridges during pulse-jet cleaning, Powder Technology, 198(1) (2010) 75-81.
[24] X.Q. Dang, P. Min, L. Xin, Z. Jing, L. Qian, Discussion on influencing factors of the pulse-jet performance of fabric filter, in: 2011 International Conference on Electric Technology and Civil Engineering (ICETCE), Lushan, China, 2011, pp. 1167-1170.
[25] B.O. Andersen, N.F. Nielsen, J.H. Walther, Numerical and experimental study of pulse-jet cleaning in fabric filters, Powder Technology, 291 (2016) 284-298.
[26]  S. Chen, D.R. Chen, Numerical Study of Reverse Multi-Pulsing Jet Cleaning for Pleated Cartridge Filters, Aerosol and Air Quality Research, 16(8) (2016) 1991-2002.
[27]  H. Li, J. Choi, B. Li, I. Kim, J. Heo, Numerical analysis on the gas flow dynamics from a rectangular slot-nozzle for pulse cleaning of filter unit, Powder Technology, 297 (2016) 330-339.
[28]  S. Chen, Q. Wang, D.-R. Chen, Effect of pleat shape on reverse pulsed-jet cleaning of filter cartridges, Powder Technology, 305 (2017) 1-11.
[29]  A general overview of Mott precision sintered porous metal filter elements, Mott Corporation, Farmington, USA, 2008.
[30]  R. Clift, J. Seville, Gas cleaning at high temperatures, Springer Science & Business Media, 2012.