تحلیل آزمایشگاهی و عددی جریان سیال درون لوله اعوجاجی مجهز به نوارهای پیچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مکانیک تبدیل انرژی،پردیس دانشگاهی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک- دانشکده فنی- دانشگاه گیلان

چکیده

مطالعه حاضر به شبیه سازی عددی جریان سیال نیوتنی و غیر نیوتنی درون لوله  اعوجاجی،مجهز به نوارهای پیچی معمولی شیاردار در شرط مرزی شار ثابت با استفاده از روش عددی حجم محدودپرداخته است .جهت اعتبار سنجی نتایج شبیه سازی عددی با نتایج با معادلات تجربی محققان دیگرمقایسه شده است. آب به عنوان سیال نیوتنی و کربوکسی میتل سلولز در آب به عنوان سیال غیر نیوتنی استفاده شده و محدوده تغییرات اعداد رینولدز برای سیالات به ترتیب در محدوده جریان درهم در نظر گرفته شده است. مطالعه فوق کاربرد مدل های مختلف درهمی جریان، اعمال شارهای حرارتی متغیر و نیز شیار روی نوار،بر روی عدد ناسلت و ضریب اصطکاک را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مدل استاندارد κ-ω در جریان درهم سیال نیوتنی، نسبت به مدل های دیگر مناسب بوده و نتایج به دست آمده تطابق خوبی با داده های تجربی داشته و متوسط اختلاف نتایج برای عدد ناسلت برای نوارپیچی ساده و شیاردار به ترتیب کمتر از ۲/ ۱۵ و ۴/ ۱۴ درصد خواهدبود .از طرفی برای سیال غیر نیوتنی با شرایط  یکسان ،استفاده از مدل κ-ε نسبت به مدل های دیگر مناسب تر است و متوسط مقدار اختلاف برای عدد ناسلت برای نوارپیچی ساده کمتر از ۱۰ درصد خواهدبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and Experimental Analysis for Fluid Flow Inside Corrugated Tube quipped with Twisted Tapes

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghalyanchi Langeroudi 1
  • Kourosh Javaherdeh 2
1 PhD student of Department of Mechanical Engineering, ,University Campus 2, University of Guilan, Rasht, Iran,
2 Instructor of Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

The aim of present paper is to study numerical simulation by using finite volume method for Newtonian and non-Newtonian fluid flow inside corrugated tube equipped with typical twisted tape and V-cut twisted tape at constant heat flux. For validation of this simulation, this results compared with empirical correlations of researchers. In this analysis water was as Newtonian fluid and 0.2 wt % carboxymethyle cellulse in water was as a non-Newtonian fluid, the range of Reynolds number for Newtonian and non-Newtonian fluid varied 5300 to 25700 and 2400 to 6800 respectively. In this analysis, the effects of using different turbulence models, variable heat flux and creating V-cut on Nusselt number and friction factor is investigated. The obtained results showed that standard κ -ω model of turbulence for Newtonian fluid is a proper model rather than the other models and it had good agreements between experimental data, and the average differences for Nusselt number in typical and V-cut twisted tapes were less than 15.2% and 14.4% respectively. On other hand, in identical condition for non-Newtonian fluid, using of standard κ - ε model of turbulence is a proper model rather than the other models and the average differences on Nusselt number for typical twisted tape were less than 18%..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computational fluid dynamics
  • Twisted tape
  • Corrugated tube
  • Nusselt number
  • Friction factor
[1] Dewan, P. Mahanta, K. Sumithra Raju,P. Suresh Kumar Review of passive heat transfer augmentation techniques, Journal of Power and Energy, 218 (2004) 509-527
[2]   S. Eiamsa-ard, K. Kiatkittipong, Heat transfer enhancement by multiple twisted tape inserts and TiO2/water nanofluid, Applied Thermal Engineering, 70 (2014) 896-924.
[3] M. K. Murugesan P , Suresh S, Heat transfer and friction factor studies in a circular tube fitted with twisted tape consisting of wire-nails., chemical engineering, 18(6) (2010) 1038-1042.
[4] M. M. K. Bhuiya, M.S.U. Chowdhury, M. Saha, M.T. Islam, Heat transfer and friction factor characteristics in turbulent flow through a tube fitted with perforated twisted tape inserts, International Communications in Heat and Mass Transfer, 46 (2013) 49-57.
[5] M. S. Lokanath, Performance evaluation of full length and half length twisted tape inserts on laminar flow heat transfer in tubes., In Proceedings of 3rd ISHMT- ASME Heat and Mass Transfer Conference, India, (Tata McGraw Hill, New Delhi). (1997) 319-324.
[6]   S. Eiamsa-ard, C. Thianpong, P.Eiamsa-ard,P. Promvonge Convective heat transfer in a circular tube with shortlength twisted tape insert, International Communications in Heat and Mass Transfer, 36 (2009) 365-371.
[7] S. Jaisankar, T. K. Radhakrishnan, K. N. Sheeba Experimental studies on heat transfer and friction factor characteristics of forced circulation solar water heater system fitted with left-right twisted tapes., International Energy Journal, 9 (2008) 1-5.
[8] E. Esmaeilzadeh, H. Almohammadi ,A.Nokhosteen, A.Motezaker ,A.N. Omrani Study on heat transfer and friction factor characteristics of γ-Al2O3/water through circular tube with twisted tape inserts with different thicknesses, Intenational journal of thermal science, 8 (2014) 72-83.
[9] M.M.K. Bhuiya, M.S.U.Chowdhury, M. Shahabuddin , M. Saha, L.A. Memone, Thermal characteristics in  a heat exchanger tube fitted with triple twisted tape inserts, International Communications in Heat and Mass Transfer, 48 (2013) 124-132.
[10]  N. Piriyarungrod, M. Kumr,C.Thianpong, M.Pirsarn, Chuwattanakul,S.Eiamsa-ard, Intensification of thermohydraulic performance in heat exchanger tube inserted with multiple twisted-tapes, Applied Thermal Engineering, 136 (2018) 516-530.
[11]    P. Murugesan, K. Mayilsamy, S. Suresh, P.S.S. Srinivasan, Heat transfer and pressure drop characteristics in a circular tube fitted with and without V-cut twisted tape insert, International Communications in Heat and Mass Transfer, 38 (2011) 329-334.
[12]  A. Hasanpour, M. Farhadi, K.Sedighi,, Experimental heat transfer and pressure drop study on typical, perforated, V-cut and 2 U-cut twisted tapes in a helically corrugated heat exchanger, International Communications in Heat and Mass Transfer, 71 (2016) 126-136.
[13]          H. Ghalyanchi langeroudi, K.Javaherdeh, Investigation friction factor and heat transfer characteristics of turbulent flow through the corrugated tube inserted with typical and V-cut twisted tapes, Heat and Mass transfer, 54(7) (2018) 1999-2008.
[14]   S. Eiamsa-ard, K. Wongcharee, S. Sripattanapipat,, 3-D numerical simulation of swirling flow and convective heat transfer in a circular tube induced by means of loose-fit twisted tapes,, Int. Comm. Heat and Mass Transfer, 36 (2009) 947-955.
[15]  J. Guo ,A. Fan, X. Zhang, W. Liu, A numerical study on heat transfer and  friction  factor  characteristics  of laminar flow in a circular tube fitted with center cleared twisted tape, International Journal of Thermal Sciences, 50(7) (2011 ) 1263-1270.
[16]  S. Kunlabud , V. Chuwattanakul , V. Kongkaitpaiboon ,P. Promthaisong , S. Eiamsa-ard, Heat transfer in turbulent tube flow inserted with loose-fit multi- channel twisted tapes as swirl generators, Theoretical & Applied Mechanics Letters, 7(6) (2017) 372-378.
[17]       S. D. Salman, A.H. Kadhum, M.S.Takriff, A.Mohamad CFD Simulation of Heat Transfer Augmentation in Constant Heat-Fluxed Tube fitted with Baffled Twisted Tape Inserts Australian, Journal of Basic and Applied Sciences, 7(8) (2013) 488-496.
[18]   E. Y. Rios-Iribe ,Maritza E. Cervantes-Gaxiola , E. Rubio-Castro , J.M. Ponce-Ortega, M. D. Gonzalez- Llanes, C. Reyes-Moreno, O.M. Hernandez-Calderon, Heat transfer analysis of a non-Newtonian fluid flowing through a circular tube with twisted tape inserts, Applied Thermal Engineering, 84 (2015) 225-236
[19]   Zhang, D.Wang , K.Ren, Y.Han ,Y. Zhu,X.Peng , J. Deng,X. Zhang A comparative review of self-rotating and stationary twisted tape inserts in heat exchanger, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53 (2016) 433-449.
[20]   S. Liu, M.Sakr A comprehensive review on passive heat transfer enhancements in pipe exchangers, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 19 (2013) 64-81.
[21]   M. Sheikholeslami, M. Gorji-Bandpy, D. D. Ganji Review of heat transfer enhancement methods :Focus on passive methods using swirl flow devices, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49 (2015) 444-469.
[22]      M. T. Naik, S.S.H.Fahad,L.S.Sundar,M.J.Singh Comparative study on thermal performance of twisted tape and wire coil inserts in turbulent flow using CuO/ water nanofluid, Experimental Thermal and Fluid Science, 57 (2014) 65-76.
[23] M. dastmalchi, A.Arefmanesh,Gh.Sheikhzadeh, Experimental study of fluid flow and heat transfer   of Al2O3-water nanofluid in helically coiled micro- finned tubes, Amirkabir Journal of Mechnical Engineering DOI: 10.22060/MEJ.2018.13989.5773 (2018).
[24] M. Abeens, M. Meikandan,Jaffar Sheriff,R. Murunganadhan, Experimental analysis of convective heat transfer on tubes using twisted tape inserts, louvered strip inserts and surface treated tube, International Journal of Ambient Energy doi.org/10.1080/01430750.2018.1476263 (2018).
[25] Qi, G.Wang, Y.Yan, S.Mei, T.Luoa, Effect of rotating twisted  tape  on  thermo-hydraulic   performances   of nanofluids in heat-exchanger systems, Energy Conversion and Management, 166 (2018) 744-757.
[26]            J. Pérez-García , A. García, R. Herrero-Martín, J.P. Solano, Experimental Correlations on Critical Reynolds Numbers and Friction Factor in Tubes with Wire-coil Inserts in Laminar, Transitional and Low Turbulent Flow Regimes Experimental Thermal and Fluid Science, 91 (2018) 64-79
[27] Z. S. Kareem, M. N. Mohd Jaafar, T. M. Lazim,S. Abdullah,A.F.Abdulwahid Passive heat transfer enhancement review in corrugation, Experimental Thermal and Fluid Science, 6 (8) (2015) 22-38.
[28] W. T. Ji, A.M.Jacobi,Y.L.He,W.Q.Tao Summary and evaluation on single-phase heat transfer enhancement techniques of liquid laminar and turbulent pipe flow, International Journal of Heat and Mass Transfer, 88 (2015) 735-754.
[29] P. G. Vicente, A. Garcia, A. Viedma Experimental investigation on heat transfer and frictional characteristics of spirally corrugated tubes in turbulent flow at different Prandtl numbers, International journal of Heat Mass Transfer., 47 (2004) 671-681.
[30] V. Zimparov, Enhancement of heat transfer by a combination of three-start spirally corrugated tubes with a twisted tap, International journal of Heat Mass Transfer, 44 (2001) 551-574.
[31] S. Laohalertdecha, S.Wongwises The effects of corrugation pitch on the condensation heat transfer coefficient and pressure drop of R-134a inside horizontal corrugated tube, International journal of Heat Mass Transfer, 53 (2010) 2924-2931.
[32]       A. R. Darzi, M.Farhadi ,K.Sedighi Experimental investigation of convective heat transfer and friction factor of Al2O3/water nano-fluid in helically corrugated tube, Experimental Thermal Fluid Science, 57 (2014) 188-199.
[33]       Garcia, J.P.Solano ,P.G.Vicente, A. Viedma, The influence of artificial roughness shape on heat transfer enhancement: corrugated tubes, dimpled tubes and wire coils, Applied Thermal Engineering, 35 (2012) 196-201.
[34]       E. Launder, D. B. Spaldling, Lectures notes in mathematical models of turbulence, London: Academic Press, (1972) 120-127.
[35]       Help software, Ansys Fluent 18.0 User’s Guide, (2016).
[36]       V. Yakhot, S. A.Orszag, Renormalization group analysis of turbulenceI: Basic theory, Journal of Scientific Computing, 1(1) (1986) 1-51.
[37]       C. Wilcox, Turbulence modeling for CFD, La Canada, California: DCWIndustries Inc, (1998) 1-11.
[38]       P. K. Sarma, T. Subramanyam , P. S. Kishore, V. D. Rao, S. Kakac A new method to predict convective heat transfer in a tube with twisted tape inserts for turbulent flow, International journal of thermal science, 41(10) (2002) 955-960.
[39]       L. S. Sundar, N.T.R.Kumar,M.T.Naik, K.V.Sharma, Effect of full length twisted tape inserts on heat transfer and friction factor enhancement with Fe3O4 magnetic nano fluid inside a plain tube: an experimental  study, International journal of Heat and Mass Transfer, 55 (2012) 2761-2768.
[40]  L. S. Sundar, K.V.Sharma, Turbulent heat transfer and friction factor of Al2O3 nanofluid in circular tube with twisted tape inserts, International journal of Heat and Mass Transfer, 53 (2010) 1409-1416.
[41]  Sandall, Turbulent Non-Newtonian Transport in a Circular Tube, AIChE J, 22 (1976) 1-9.
[42]  R. M. Clapp, Turbulent Heat Transfer in Pseudoplastic NonNewtonian Fluids, International Developments in Heat Transfer, ASME, 652 (1963),D211
[43]  M. Hojjat, S.G.H Etemad,R.Bagheri,J.Thibault Convective heat transfer of non-Newtonian nanofluids through a uniformly heated circular tube, International Journal of Thermal Sciences, 50 (2011) 525-531
[44]  A. B. Metzner, P.S.Friend Heat Transfer to Turbulent Non Newtonian Fluids, Ind. Eng. Chern. J., 51 (1959) 27-33.
[45]  A.B. Dodge, D. W. Metzner Turbulent Flow of Non- Newtonian Systems, AIChE Journal, 5 (1959) 189-204.
[46]  R. M. Clapp, Turbulent heat transfer in pseudoplastic nonNewtonian fluids, Int. Developments in Heat Transfer, ASME, Part III, Sec. A, 652. (1961) 11-15.
[47]  Y. Kawase, A. V. Shenoey, K. Wakabayashi Friction and heat and mass transfer for turbulent pseudoplastic nonNewtonian fluids flowing in rough pipes, Canadian Journal of Chemical Engineering, 72 (1994) 798-804.