مقایسه‌ای بر نقش خنک‌کاری و روانکاری انواع سیالات برشی در فرایند میکروفرزکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 تربیت مدرس*مهندسی مکانیک

3 مدیریت تعمیرات، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، عسلویه، ایران

چکیده

میکروفرزکاری یکی از مهمترین فرایندهای ساخت قطعات مینیاتوری است که امروزه کاربرد گستردهای در صنایع مختلف پیدا کرده‌اند. به مانند سایر فرایندهای ماشینکاری، از سیال‌های برشی برای خنک‌کاری و روانکاری در میکروفرزکاری استفاده می‌شود با این تفاوت که به علت کوچکی ناحیه برش در مقیاس میکرو، استفاده از آنها با مشکلاتی همراه است. در این تحقیق، اثر سیستم‌های روانکاری/خنک‌کاری مختلفی همچون شرایط خشک، تر و روانکاری کمینه بر مشخصه‌هایی از فرایند نظیر سایش میکرو ابزار و کیفیت سطح مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مورد روانکاری کمینه، از دو روش پاشش تک نازله و دو نازله استفاده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. آزمایش‌ها با استفاده از میکرو ابزارهای دو پره به قطر 8/0 میلی‌متر بر روی آلیاژ تیتانیومی Ti6Al4V انجام گرفت. نتایج نشان از نقش برجسته سیستم روانکاری کمینه در هر دو عمل روانکاری و خنک‌کاری داشته است. همچنین، شرایط تر نقش مؤثری در خنک‌کاری ایفا نکرد. در نهایت، بکارگیری روانکاری کمینه در مقایسه با دو نوع دیگر خشک و تر، موجب سایش کمتر میکرو ابزار و بهبود کیفیت سطح شده و در این میان استفاده از سیستم پاشش دو نازله عملکرد مؤثرتری در میکروفرزکاری این آلیاژ داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Cooling and Lubricating Effects of Different Cutting Fluid Applications in Micromilling Process

نویسندگان [English]

  • Hamed Rezaei 1
  • Mohammad Hosein Sadeghi 2
  • Hassan Khosroabadi 3
1 mechanic department, manufacturing, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Unit of Manufacturing, Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Maintenance Manager, South Pars Gas Complex, Asaluyeh, Iran
چکیده [English]

Micromilling is one of the main manufacturing processes of creating miniaturized parts which are highly demanded in many industries nowadays. Like any other machining processes, cutting fluids are used for cooling and lubricating during micromilling while it can be challenging due to small cutting zone. In this study, the effects of different cooling and lubricating systems such as dry cutting, wet condition and minimum quantity lubrication systems are investigated on such characteristics as surface quality and wear of the micro tool. In case of the minimum quantity lubrication , two methods of singlenozzle and bi-nozzle spraying systems are applied and their effects on such characteristics are compared to each other. Machining tests are carried out using a two-flute micro cutter with diameter of 0.8 mm on a titanium alloy Ti6Al4V. Results show that the minimum quantity lubrication is significantly effective on the both cooling and lubricating whereas wet application has no effect on the cooling. Finally, using minimum quantity lubrication applications results in lower tool wear and better surface finish compared to those of the dry and wet conditions hence the one with two-nozzle is more advantageous in micro end-milling of this alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-milling
  • titanium alloy
  • lubricating
  • cooling
  • surface finish
[1]  Ding, Hongtao, Ninggang Shen, and Yung C. Shin. “Thermal and mechanical modeling analysis of laser-assisted micro-milling of difficult-tomachine alloys.” Journal of Materials Processing Technology 212.3 (2012): 601-613.
[2]  Shokrani, Alborz, Vimal Dhokia, and Stephen T. Newman. “Environmentally conscious machining of difficult-to-machine materials with regard to cutting fluids.” International Journal of Machine Tools and Manufacture 57 (2012): 83-101.
[3]  Kundrák, J., et al. “Environmentally friendly precision machining.” Materials and manufacturing processes 21.1 (2006): 29-37.
[4]  Oberg, Erik, and Erik Oberg. Machinery’s Handbook & Guide to Machinery’s Handbook. Industrial Press, 2008.
[5]  Adler, D. P., et al. “Examining the role of cutting fluids in machining and efforts to address associated environmental/health concerns.” Machining Science and technology 10.1 (2006): 23-58.
[6]  Çakīr, O., et al. “Selection of cutting fluids in machining processes.” Journal of Achievements in materials and Manufacturing engineering 25.2 (2007): 99-102.
[7]  Singh, Talwinder, et al. “A review of near dry machining/minimum quantity lubrication machining of difficult to machine alloys.” International Journal of Machining and Machinability of Materials 18.3 (2016): 213-251.
[8]  Sharma, Vishal S., GurRaj Singh, and Knut Sørby. “A review on minimum quantity lubrication for machining processes.” Materials and manufacturing processes 30.8 (2015): 935-953.
[9]  Revuru, Rukmini Srikant, et al. “Application of cutting fluids in machining of titanium alloys—a review.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology: 1-22.
[10]  Klocke, F. A. E. G., and G. Eisenblätter. “Dry cutting.” CIRP Annals-Manufacturing Technology 46.2 (1997): 519-526.
[11]  Dawood, Abdulhameed, Gregory K. Arbuckle, and Muhammad P. Jahan. “A comparative study on the machinability of Ti-6Al-4V using conventional flood coolant and sustainable dry machining.” International Journal of Machining and Machinability of Materials 17.6 (2015): 507-528.
[12] Byers, Jerry P., ed. Metalworking fluids. Crc Press, .6102
[13]  Jun, Martin B., et al. “An experimental evaluation of an atomization-based cutting fluid application system for micromachining.” Journal of manufacturing science and engineering 130.3 (2008): 031118.
[14]  Heisel, Uwe, et al. “Application of minimum quantity cooling lubrication technology in cutting processes.” (1994).
[15] Sadeghi, M. H., et al. “An investigation on surface grinding of AISI 4140 hardened steel using minimum quantity lubrication-MQL technique.” International Journal of Material Forming 3.4 (2010): 241-251.
[16]  Frăţilă, Domniţa Florina, and Cristian Caizar. “Assessment of cooling effect and surface quality to face milling of AlMg3 using several cooling lubrication methods.” Materials and Manufacturing Processes 27.3 (2012): 291-296.
[17]  Cai, Xiao Jiang, et al. “An experimental investigation on effects of minimum quantity lubrication oil supply rate in high-speed end milling of Ti–6Al– 4V.” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 226.11 (2012): 1784-1792.
[18] Sun, J., et al. “Effects of coolant supply methods and cutting conditions on tool life in end milling titanium alloy.” Machining Science and Technology 10.3 (2006): 355-370.
[19]  Liu, Z. Q., et al. “Investigation of cutting force and temperature of end-milling Ti–6Al–4V with different minimum quantity lubrication (MQL) parameters.” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 225.8 (2011): 1273-1279.
[20] Su, Y., et al. “Refrigerated cooling air cutting of difficult-to-cut materials.” International Journal of
Machine Tools and Manufacture 47.6 (2007): 927.339
[21]  Karpat, Yiğit. “Temperature dependent flow softening of titanium alloy Ti6Al4V: An investigation using finite element simulation of machining.” Journal of Materials Processing Technology 211.4 (2011): 737-749.
[22] Basturk, S., et al. “Titanium machining with new plasma boronized cutting tools.” CIRP AnnalsManufacturing Technology 59.1 (2010): 101-104.
[23] Zhao, Wei, Ning He, and Liang Li. “High speed milling of Ti6Al4V alloy with minimal quantity lubrication.” Key engineering materials. Vol. 329. Trans Tech Publications, 2007.
[24] Li, Kuan-Ming, and Shih-Yen Chou. “Experimental evaluation of minimum quantity lubrication in near micro-milling.” Journal of materials processing technology 210.15 (2010): 2163-2170.
[25] Jun, M., et al. “Experimental investigation of machinability and tool wear in micro-endmilling.” Trans of NAMRI/SME 36 (2008): 201-208.
[26] Arizmendi, M., et al. “Model for surface topography prediction in peripheral milling considering tool vibration.” CIRP Annals-Manufacturing Technology 58.1 (2009): 93-96.
[27] Arizmendi, M., et al. “Model development for the prediction of surface topography generated by ballend mills taking into account the tool parallel axis offset. Experimental validation.” CIRP AnnalsManufacturing Technology .401-101 :)8002( 1.75
[28]  Denkena, Berend, Jens Koehler, and Michael Rehe. “Influence of the honed cutting edge on tool wear and surface integrity in slot milling of 42CrMo4 steel.” Procedia CIRP 1 (2012): 190-195.
[29] Zheng, Xiaohu, et al. “Experimental study on micro-milling of Ti6Al4V with minimum quantity lubrication.” International Journal of Nanomanufacturing 9.5-6 (2013): 570-582.
[30] Piquard, Romain, et al. “Micro-end milling of NiTi biomedical alloys, burr formation and phase transformation.” Precision Engineering 38.2 (2014): 356-364.
[31]  Thepsonthi, Thanongsak, and Tuğrul Özel. “Multiobjective process optimization for micro-end milling of Ti-6Al-4V titanium alloy.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 63.912 (2012): 903-914.
[32]  Aramcharoen, A., and P. T. Mativenga. “Size effect and tool geometry in micromilling of tool steel.” Precision Engineering 33.4 (2009): 402-407.
[33]  Mian, Aamer J., Nicholas Driver, and Paul T. Mativenga. “A comparative study of material phase effects on micro-machinability of multiphase materials.” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 50.1 (2010): 163-174.