بررسی آزمایشگاهی تأثیر شرایط عملکردی مختلف پیل سوختی غشای پلیمری برتوان تولیدی و مدیریت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر تأثیر استوکیومتری آند،کاتد و دمای گازهای ورودی بر مدیریت آب و عملکرد پیل سوختی غشای پلیمری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایش و عکس‌برداری مستقیم موردمطالعه قرارگرفته است. به‌منظور مشاهده انباشت آب در کانال‌های جریان سمت کاتد، پیل سوختی غشای پلیمری با صفحات انتهایی شفاف در آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و ساخته‌شده است. طراحی کلیه آزمایش‌ها با استفاده از روش رویه پاسخ و طرح مرکب مرکزی انجام پذیرفته است. در هر شرایط کارکردی، نمودارهای عملکردی برحسب زمان برای پیل ثبت و هم‌زمان از کانال‌های جریان سمت کاتد فیلم‌برداری گردیده است. در ادامه با استفاده از تکنیک پردازش تصویر دیجیتال، مساحتی از کانال‌ها که توسط توده‌های آب اشغال‌شده، اندازه‌گیری و ثبت شده است. پارامتر ضریب آب پوشانی که از تقسیم مساحت توده‌های آب انباشته‌شده در کانال‌های جریان به مساحت کانال‌ها حاصل می‌گردد به‌عنوان معیار مطالعه پدیده طغیان مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افزایش استوکیومتری آند، کاتد و دمای گازهای ورودی سبب کاهش ضریب آب پوشانی می‌گردد. همچنین در مقادیر توان بهینه میزان ضریب آب پوشانی در محدوده 1/8 تا 4/3 قرار می‌گیرد. بررسی تأثیر شرایط کارکردی مختلف نشان می‌دهد که در مقادیر استوکیومتری کاتد بالا بایستی دمای گازهای ورودی و نرخ استوکیومتری آند در مقادیر پایین قرار گیرند. از طرفی مطالعه نحوه اثرگذاری دمای گازهای ورودی نشان می‌دهد که به هنگام استفاده از گازهای گرم، مقادیر استوکیومتری کم آند و کاتد سبب دستیابی به حداکثر توان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the influence of polymer electrolyte membrane fuel cell operating conditions on its performance and water management

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hasheminasab
  • Mohammad J. Kermani
  • Seyed Salman Nourazar
  • Mohammadhassan Khodsiani
Fuel Cell Research Laboratory, Mechanical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, 424 Hafez Ave., Tehran, Iran, P. Code 15875-4413
چکیده [English]

In this research, the effect of anode stoichiometry, cathode stoichiometry and temperature of inlet gases on water management and performance of a PEM fuel cell is studied by means of DOE (Design of Experiments) and direct visualization. In order to visualize the liquid water accumulation in cathode flow channels, a transparent PEM fuel cell is designed and manufactured in fuel cell research laboratory of Amirkabir University of Technology. Design of experiments is based on response surface method and central composite design. Cell’s performance is recorded over the test time and a video is simultaneously captured from its transparent cathode flow channels. Then, a digital image processing technique is used to detect and quantify channel areas that are occupied by liquid water. Area of regions containing liquid water is divided by total area of flow channels to calculate a parameter called water coverage ratio (WCR) which is then used to study flooding phenomenon. Results show that increase in cathode stoichiometry, anode stoichiometry and gas inlet temperature leads to a decrease in WCR. Also, WCR lies between 1.8 and 4.3 when an optimized produced power is reached. It is also proved that anode and cathode stoichiometry has to be minimized to reach the maximum produced power at a high inlet gas temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PEM fuel cell (PEMFC)
  • Water management in PEMFC
  • Design of Experiment (DOE)
  • Response Surface Method (RSM)
  • Digital Image Processing