مطالعه دینامیک نانوحفره با در نظر گرفتن مدول یانگ و انرژی تشکیل حفره وابسته به دما با استفاده از روش میدان فاز در نیکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مکانیک

2 صنعتی اصفهان*مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله، روش میدان فازی به منظور مطالعه رشد و از بین رفتن نانوحفره‌ها تحت دما و بارمکانیکی مورد استفاده قرار گرفته است. بدین‌منظور، معادلات سینتیک کان – هیلیارد یا نفوذ و معادلات الاستیسیته ایستایی بر پایه کرنش های کوچک با یکدیگر کوپل گردیده و با استفاده از روش اجزای محدود غیرخطی در فضای کارتزین دو بعدی حل شده‌اند. این کوپلینگ از طریق حضور انرژی کرنشی در تابع انرژی آزاد کان هیلیارد و وابستگی کرنش کل به کرنش غیرالاستیک حفره صورت می پذیرد. نکته جدید و قابل توجه در مدلسازی فیزیکی حاضر، لحاظ نمودن وابستگی هم زمان خواص الاستیک و انرژی تشکیل حفره به دماست و بر این اساس شبیه‌سازی‌هایی بر روی تغییرات نانوساختارحفره شامل صفحه مشترک گاز- جامد خطی، رشد یا از بین رفتن نانوحفره دایره‌ای در دماهای مختلف، رشد یا از بین رفتن نانوحفره دایره‌ای تحت فشار دو محوره و تغییرات نانوساختار با توزیع تصادفی غلظت حفره مورد مطالعه قرار گرفته است. از نتایج مهم می‌توان به رشد سریع‌تر حفره و مقادیر بالاتر غلظت بدست آمده در دماهای پایین‌تر اشاره نمود. همچنین، میدان توزیع تنش با رشد و از بین رفتن حفره‌ها به خصوص در ناحیه صفحه مشترک گاز- جامد به شدت تغییر می‌یابد و مقدار تنش کل نیز با افزایش غلظت و اندازه حفره تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nanovoid dynamics based on temperature dependent Young modulus and void formation energy in Nickel: a phase field study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ghaedi 1
  • Mahdi Javanbakht 2
1 Mechanical Engineering Group, Pardis College, Isfahan University of Technology,
2 Isfahan University of Technology, Department of Mechanical Engineering
چکیده [English]

In the present work, a phase field method is used to study the growth/annihilation of nanovoids under thermal and mechanical loadings. To do so, the coupled system of the Cahn-Hilliard and elasticity equations is solved using the nonlinear finite element method in 2D. This coupling is due to the presence of elastic energy in the Cahn-Hilliard free energy and the dependence of total strain on the void misfit strain. The novel point in the present physical model is including the temperature dependence of elastic properties and void formation energy. Then, examples of nanovoid structure evolution are presented consisting of planar gas-solid interface formation and evolution, growth/annihilation of circular nanovoids at different temperatures, growth/annihilation of nanovoids under biaxial compression and at different temperatures and nanovoid structure evolution with initially, randomly distributed void pattern. The obtained results show a faster growth with larger amounts of void concentration at lower temperatures. Also, the stress field significantly varies during nanovoids growth/annihilation especially inside the solid-gas interface and its value depends on the nanovoid size and the concentration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanovoid
  • Phase field
  • coupled Cahn-Hilliard and elasticity equations
  • finite element method