تحلیل ارتعاشات آزاد ورق‌های تاخورده مورب مرکب تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی به صورت مدرج تابعی با استفاده از رویکرد آیزوژئومتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

2 هیات علمی-دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در این پژوهش، یک رویکرد بر مبنای روش آیزوژئومتریک جهت مطالعه رفتار ارتعاشات آزاد ورق‌های تاخورده مورب مرکب تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی به صورت مدرج تابعی توسعه داده شده است. در این روش از توابع پایه بی‌اسپیلاین کسری غیریکنواخت به منظور تقریب هندسه و همچنین میدان تغییرمکان استفاده می‌گردد. این ورق‌ها به وسیله نانولوله‌های کربنی تک‌جداره تقویت شده‌اند که فرض می‌شود توزیع این نانولوله‌ها در امتداد ضخامت ورق به صورت مدرج تابعی با الگوهای مختلف است. خواص مکانیکی موثر ورق‌های تاخورده مورب مرکب به کمک قاعده مخلوط‌های اصلاح‌شده محاسبه گردیده است. مدلسازی ورق تاخورده مورب با دو وصله نربز انجام گرفته است که از نقاط قوت پژوهش می‌باشد. معادلات حاکم بر هر وصله بر مبنای تئوری ورق کلاسیک استخراج گردیده و سپس با استفاده از توابع پایه نربز گسسته‌سازی شده‌اند. فرم نهایی معادلات گسسته، پس از انتقال ماتریس‌های المانی هر وصله با استفاده از یک تبدیل مختصاتی مناسب و سپس اعمال شرایط پیوستگی در مرز بین وصله‌ها به کمک روش نوار خمشی ایجاد شده است. سپس، چندین مثال عددی برای اثبات دقت و اعتبار فرمول‌بندی پیشنهادی تهیه شده است. نتایج نشان می‌دهد که رویکرد حاضر می‌تواند با دقت زیادی فرکانس‌های طبیعی ورق تاخورده مورب را با هزینه محاسباتی کم پیش‌بینی نماید. در نهایت یک مجموعه نتایج جدید برای پارامترهای مختلف هندسی و مادی ورق تاخورده مورب ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Free vibration analysis of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite skew folded plates using the isogeometric approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohammadi 1
  • Ali Reza Setoodeh 2
1 Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
2 Associate Professor/Shiraz University of Technology
چکیده [English]

In this research, an approach based on the isogeometric method is developed to study the free vibration behavior of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite skew folded plates. In this method, non-uniform rational B-splines basis functions are used for approximation of the geometry as well as the displacement field. The plates are reinforced by single-walled carbon nanotubes which are assumed to be graded through the thickness direction with different distribution patterns. The effective mechanical properties of composite skew folded plates are captured by the modified rule of mixtures approach. Modeling of the skew folded plate is accomplished by two non-uniform rational B-splines patches which is one of the strengths of the research. The equations of motion of each patch are derived based on classical plate theory and then are discretized using non-uniform rational B-splines basis functions. The final form of the discretized equations is generated after the transformation of the element matrices of each patch and then applying the continuity conditions along the boundary of the patches with the aid of the bending strip method. Afterward, several numerical examples are provided to prove the accuracy and reliability of the proposed formulation. The results exhibit that the present approach can precisely predict the natural frequencies of skew folded plates with a low computational cost. Eventually, a set of new results are presented for different geometrical and material parameters of the skew folded plate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isogeometric analysis
  • Bending strip method
  • Skew plates
  • Folded plates
  • Carbon nanotubes
[1] H. Shen, Nonlinear bending of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite plates in thermal environments, Composite Structures, 91(1) (2009) 9-19.
[2] L. L. Ke, J. Yang, S. Kitipornchai, Nonlinear free vibration of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite beams, Composite Structures, 92 (2010) 676-683.
[3]  P. Malekzadeh, A. R. Zarei, Free vibration of quadrilateral laminated plates with carbon nanotube reinforced composite layers, Thin-Walled Structures, 82 (2014) 221-232.
[4]  A. Alibeigloo, Free vibration analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panel embedded in piezoelectric layers by using theory of elasticity, European Journal of Mechanics - A/Solids, 44 (2014) 104-115.
[5]  R. J. Jiang, F. T. K. Au, A general finite strip for the static and dynamic analyses of folded plates, Thin-Walled Structures, 49 (2011) 1288-1294.
[6] M. Ohga, T. Shigematsu, S. Kohigashi, Analysis of folded plate structures by a combined boundary element-transfer matrix method, Computers and Structures, 41 (1991) 739-744.
[7] L. X. Peng, S. Kitipornchai, K. M. Liew, Free vibration analysis of folded plate structures by the FSDT mesh-free method, Computational Mechanics, 39 (2007) 799-814.
[8] L. X. Peng, Free Vibration Analysis of Symmetrically Laminated Folded Plate Structures Using an Element-Free Galerkin Method, Mathematical Problems in Engineering, (2014) http://dx.doi.org/10.1155/2015/124296.
[9] A. Guha Niyogi, M. K. Laha, P. K. Sinha, Finite element vibration analysis of laminated composite folded plate structures, Shock and Vibration, 6 (1999) 273-283.
[10]  A. Samanta, M. Mukhopadhyay, Finite element static and dynamic analyses of folded plates, Engineering Structures, 21 (1999) 277-287.
[11] S. Y. Lee, S. C. Wooh, S. S. Yhim, Dynamic behavior of folded composite plates analyzed by the third order plate theory, International Journal of Solids and Structures, 41 (2004) 1879-1892.
[12] S. Haldar, A. H. Sheikh, Free vibration analysis of isotropic and composite folded plates using a shear flexible element, Finite Elements in Analysis and Design, 42 (2005) 208-226.
[13]  E. Hernández, L. Hervella-Nieto, Finite element approximation of free vibration of folded plates, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198 (2009) 1360-1367.
[14]  N. Nguyen-Minh, T. Nguyen-Thoi, T. Bui-Xuan, T. Vo-Duy, Static and free vibration analyses of stiffened folded plates using a cell-based smoothed discrete shear gap method (CS-FEM-DSG3), Applied Mathematics and Computation, 266 (2015) 212-234.
[15] H. Mohammadi, A. R. Setoodeh, FSDT‑Based Isogeometric Analysis for Free Vibration Behavior of Functionally Graded Skew Folded Plates, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, (2019) https://doi.org/10.1007/s40997-019-00320-0.
[16]  T. J. R. Hughes, J. A. Cottrell, Y. Bazilevs, Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 194 (2005) 4135-4195.
[17]  P. Phung-Van, M. Abdel-Wahab, K.M. Liew, S.P.A. Bordas, H. Nguyen-Xuan, Isogeometric analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite plates using higher-order shear deformation theory, Composite Structures, 123 (2015) 137–149.
[18]  P. Phung-Van, Qui X. Lieu, H. Nguyen-Xuan, M. Abdel Wahab, Size-dependent isogeometric analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite nanoplates, Composite Structures, 166 (2017) 120-135.
[19]  M. Memar Ardestani, L.W. Zhang, K.M. Liew, Isogeometric analysis of the effect of CNT orientation on the static and vibration behaviors of CNT-reinforced skew composite plates, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 317 (2017) 341-379.
[20] J. Kiendl, Y. Bazilevs, M. C. Hsu, R. Wüchner, K. U. Bletzinger, The bending strip method for isogeometric analysis of Kirchhoff–Love shell structures comprised of multiple patches, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, (2010) 2403-2416.
[21] D. J. Benson, S. Hartmann, Y. Bazilevs, M. C. Hsu, T. J. R. Hughes, Blended Isogeometric Shells, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 255 (2013) 133-146.
[22] H. R. Atri, S. Shojaee, Free Vibration Analysis of Thin-Shell Structures Using Finite Element Based on Isogeometric Approach, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 40 (2016) 85-96.
[23] H. Kown, C. R. Bradbury, M. Leparoux, Fabrication of functionally graded carbon nanotube-reinforced aluminum matrix composite, Advanced Engineering Materials, 13 (2013) 325-329. 
[24] A. R. Setoodeh, M. Shojaee, P. Malekzadeh, Application of transformed differential quadrature to free vibration analysis of FG-CNTRC quadrilateral spherical panel with piezoelectric layers, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 335 (2018) 510-537.
[25] R. Ansari, J. Torabi, R. Hassani, A comprehensive study on the free vibration of arbitrary shaped thick functionally graded CNT-reinforced composite plates, Engineering Structures, 181 (2019) 653-669. 
[26] Q. Wang, F. Pang, B. Qin, Q. Liang, A unified formulation for free vibration of functionally graded carbon nanotube reinforced composite spherical panels and shells of revolution with general elastic restraints by means of the Rayleigh–Ritz method, Polymer Composites, (2017)https://doi.org/10.1002/pc.24339. 
[27] M. Shojaee, A. R. Setoodeh, P. Malekzadeh, Vibration of functionally graded CNTs-reinforced skewed cylindrical panels using a transformed differential quadrature method, Acta Mechanica, (2017) DOI 10.1007/s00707-017-1846-z.
[28] F. Ebrahimi and S. Habibi, Nonlinear Dynamic Response Analysis of Carbon Fiber Reinforced Polymer Enhanced with Carbon Nanotubes on Elastic Foundations in Thermal Environments, Amirkabir J. Mech. Eng., 50(1) (2018) 73-90. (In Persian)
[29] S. Razavi and A. Shooshtari, On the Free Vibration Analysis of a CNT-Reinforced Plate Bonded to a Magnetoelectroelastic Layer, Amirkabir J. Mech. Eng., 50(1) (2018) 15-24. (In Persian)
[30] L. Piegl, W. Tiller, The NURBS Book (Monographs in Visual Communication), Second edition, (1997) Springer-Verlag, New York.
[31] T. J. R. Hughes, J. A. Cottrell, Y. Bazilevs, Isogeometric Analysis Towards Unification of CAD and FEA, (2009) John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex.
[32] V. P. Nguyen, C. Anitescu, S. P. A. Bordas, T. Rabczuk, Isogeometric analysis: An overview and computer implementation aspects, Mathematics and Computers in Simulation, 117 (2015) 89-116.
[33] J. N. Reddy, An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis, (2004) Oxford University Press.
[34] A. Hasani Baferani, A. R. Saidi, E. Jomehzadeh, An exact solution for free vibration of thin functionally graded rectangular plates, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, (2010) https://doi.org/10.1243/09544062JMES2171.
[35] S. Yin, J. S. Hale, T. Yu, T. Q. Bui, S. P. A. Bordas, Isogeometric locking-free plate element: a simple frst order shear deformation theory for functionally graded plates, Composite Structures, 118 (2014) 121-138.
[36] Y. Han, J. Elliott, Molecular dynamics simulations of the elastic properties of polymer/carbon nanotube composites, Computational Materials Science, 39 (2007) 315-323.
[37] P. Zhu, Z. X. Lei, K. M. Liew, Static and free vibration analyses of carbon nanotube-reinforced composite plates using finite element method with first order shear deformation plate theory, Composite Structures, 94 (2012) 1450-1460.
[38] Y. Kiani, Free vibration of FG-CNT reinforced composite skew plates, Aerospace Science and Technology, 58 (2016) 178-188.
[39] M. Mohammadimehr, M. Mehrabi, E. Shaabaninejhad, Buckling and Vibration Analyses of Double-bonded Micro Composite Plates Reinforced by CNTs and BNNTs Based on MSGT, Amirkabir J. Mech. Eng., 51(1) (2018) 79-96. (In Persian)
[40] P. Zhu, Z. X. Lei, K. M. Liew, Static and free vibration analyses of carbon nanotube-reinforced composite plates using finite element method with first order shear deformation plate theory, Composite Structures, 94 (2012) 1450-1460.
[41] Z. X. Lei, K. M. Liew, J. L. Yu, Free vibration analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite plates using the element-free kp-Ritz method in thermal environment, Composite Structures, 106 (2013) 128-138.
[42] M. Heidari Rarani, S. Alimirzaei, K. Torabi, Analytical solution for free vibration of functionally graded carbon nanotubes (FG-CNT) reinforced double-layered nano-plates resting on elastic medium, Journal of Science and Technology Composite, 2(3) (2015) 55-66. (In Persian)