ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این مطالعه ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال از جنس مواد مرکب چند لایه تقویت شده با صفحات گرافن با تکیه‌گاه ساده در دو انتها و بر اساس مدل تیر اویلر-برنولی بصورت تحلیلی مورد تحقیق قرار گرفته است. لایه‌های تشکیل‌دهنده دیواره لوله بصورت ترکیبی از مواد پلیمری و صفحات گرافن در نظر گرفته شده‌ و میزان تقویت‌کنندگی صفحات گرافن بصورت لایه‌ای در جهت ضخامت دیواره لوله تغییر می‌کند. چهار الگوی مختلف توزیع صفحات تقویت‌کننده گرافن در راستای ضخامت لوله، تغییر شکل‌های بزرگ و میدان کرنش غیرخطی ون-کارمن در نظر گرفته ‌شده است. معادلات غیرخطی حاکم به کمک اصل هامیلتون استخراج، با روش گالرکین به معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل شده و با روش تحلیلی آنالیز هوموتوپی حل می‌گردد. تغییرات اولین فرکانس طبیعی غیرخطی سیستم بر حسب تغییرات دامنه اولیه، سرعت سیال عبوری، چگالی سیال عبوری و طول لوله و همچنین پاسخ زمانی ارتعاشات غیرخطی سیستم برای الگوهای مختلف توزیع صفحات گرافن شامل V ، X ، O و U ارائه و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد اولین فرکانس طبیعی غیرخطی سیستم برای تمامی الگوهای توزیع صفحات گرافن با افزایش سرعت سیال، چگالی سیال و همچنین طول لوله، کاهش یافته اما با افزایش دامنه اولیه سیستم افزایش می‌یابد و همچنین الگوی توزیع V طی تغییر پارامترهای مورد بررسی بیشترین فرکانس‌ غیرخطی را نسبت به سه الگوی توزیع دیگر دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Vibrations of Graphene Reinforced Pipes Conveying Fluid

نویسندگان [English]

  • Rasoul Khodabakhsh
  • Ali Reza Saidi
  • Reza Bahaadini
Department of Mechanical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In this study, nonlinear vibrations of simply-supported pipes conveying fluid made of multilayer graphene reinforced composite materials have been investigated analytically and based on the Euler-Bernoulli beam theory. The constituent layers of the pipe wall thickness are considered to be made of polymer and graphene platelets and the reinforcing graphene platelets are varied by layers in the pipe wall thickness direction. Four different patterns for distribution of reinforcing graphene platelets along the pipe thickness direction, large deformations and Von-Karman nonlinear strain field are considered. The nonlinear governing equations are derived by Hamilton principle, they are converted to the ordinary differential equations by Galerkin method and then are solved analytically using the homotopy analysis method. The variations of the first nonlinear natural frequency of the system with respect to the variation of initial amplitude, fluid velocity, fluid density, pipe length and also time response of the nonlinear vibrations of the system are presented and analyzed for different distribution patterns V, X, O and U of the graphene platelets. The results show that the first nonlinear natural frequency of the system for all distribution patterns of graphene platelets is decreased by increase of pipe length, fluid velocity and density but, increasing the initial amplitude increases the first nonlinear natural frequency and also the distribution pattern V has the highest nonlinear frequency comparing with the other distribution patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipes conveying fluid
  • Nonlinear vibrations
  • Homotopy analysis method
  • graphene platelets reinforced composites