تحلیل تئوری فرآیند ایکپ به روش کران بالا و بررسی تجربی آن در وضعیت مقطع دایروی کانال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فرآیند ایکپ، یکی از موثرترین فرآیندهای تغییر شکل پلاستیکی شدید جهت تولید فلزات فوق ریزدانه است. نظریه کران بالا نیز یکی از ابزارهای تئوری قابل اعتماد جهت پیش‌بینی‌ تغییرشکل کرنشی و نیروی شکل‌دهی می‌باشد. در این تحقیق، تحلیل روش ایکپ با استفاده از نظریه کران بالا در زاویه کانال و گوشه دلخواه انجام و رابطه‌ا‌ی کلی و کاربرپسند جهت پیش‌بینی نیروی شکل‌دهی، بر اساس هندسه فرآیند و خواص الاستیک-پلاستیک ماده پیشنهاد گردید. با مقایسه‌ی مقدار نیروی به دست آمده از رابطه تئوری با مقدار تجربی حاصل از اعمال فرآیند روی آلیاژ آلومینیوم 7075، انطباق مناسبی بین نتایج مشاهده شد که این مهم قابلیت اعتماد به این رابطه را برای نیروی ایکپ تضمین می‌کند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، در ایکپ این ماده در شرایط زاویه کانال، زاویه گوشه، قطر و طول بیلت به ترتیب برابر °135، °20، mm 10 و mm 90 میزان نیروی شکل‌دهی در دو حالت تجربی و تئوری به ترتیب برابر kN 48 و kN 04/55 به دست آمد. همچنین با افزایش زاویه کانال از 60 به 150 درجه در زاویه گوشه ثابت 20 درجه، میزان نیروی فرآیند با % 41/3 کاهش از kN 86/4 به kN 50/7 تغییر یافت. با افزایش زاویه گوشه از صفر به 40 درجه در زاویه کانال ثابت 135 درجه نیز کاهشی قابل چشم پوشی به میزان % 2/5 از kN 56 به kN 54/6 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical Analysis of Equal Channel Angular Pressing Process by Upper Bound Method and Its Experimental Investigation in Condition of Circular Cross-Section Channel

نویسندگان [English]

  • Reza Naseri 1
  • Mehran Kadkhodayan 2
  • Mahmoud Shariati 2
1 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The equal channel angular pressing process is one of the most effective severe plastic deformation processes to produce ultrafine grained steels metals. Also, the upper bound theory is one of the reliable theoretical tools to forecast deformation strain and forming load. In this research, analysis of equal channel angular pressing technique in an arbitrary channel and corner angles using upper-bound theory was performed and a general and user-friendly equation for predicting the forming force is proposed according to the geometry of process and elastic-plastic properties of work-piece material. By comparing the amount of obtained theoretical load with experimental forming force resulted from applying process on 7075 Al alloy, has been observed very good agreement between the results. This guarantees the reliability of the achieved general equation for equal channel angular pressing force. According to the results of the present research, experimental and theoretical forming load of equal channel angular pressing process on this material under conditions of channel angle 135°, corner angle 20°, billet diameter 10 mm, and billet length 90 mm were obtained equal to 48 kN and 55.04 kN, respectively. Furthermore, by increasing the channel angle from 60 to 150 under a constant corner angle of 20°, process load is decreased equal to 41.3% from 86.4 kN to 50.7 kN. In addition, by increasing the corner angle from 0° to 40° under a constant channel angle of 135°, the negligible reduction of a load equal to 2.5% was observed from 56 kN to 54.6 kN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equal channel angular pressing
  • Upper-bound theorem
  • Elastic-plastic properties
  • Forming load
[1] R. Naseri, M. Shariati, M. Kadkhodayan, Effect of work-piece cross section on the mechanical properties of commercially pure titanium produced by Equal Channel Angular Pressing, Modares Mechanical Engineering, 15(6) (2015) 157-166.
[2] M. Ebrahimi, M.H. Shaeri, R. Naseri, C. Gode, Equal channel angular extrusion for tube configuration of Al-Zn-Mg-Cu alloy, Materials Science and Engineering A, 731 (2018) 569-576.
[3] R. Naseri, M. Kadkhodayan, M. Shariati, Static mechanical properties and ductility of biomedical ultrafine-grained commercially pure titanium produced by ECAP process, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 27(9) (2017) 1964-1975.
[4] R. Naseri, M. Kadkhodayan, M. Shariati, The investigation of springback of UFG commercially pure titanium in three-point bending test, Modares Mechanical Engineering, 16(11) (2017) 266-276.
[5] R. Naseri, H. Hiradfar, M. Shariati, M. Kadkhodayan, A comparison of axial fatigue strength of coarse and ultrafine grain commercially pure titanium produced by ECAP, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18(3) (2018) 755-767.
[6] Y. Iwahashi, Z. Horita, M. Nemoto, J. Wang, T.G. Langdon, Principle of equal-channel angular pressing for the processing of ultra-fine grained materials, Scripta Materialia, 35(2) (1996) 143-146.
[7] F.R.F. Silva, N. Medeiros, L.P. Moreira, J.F.C. Lins, J.P. Gouvêa, Upper-bound and finite-element analyses of non-isothermal ECAP, Materials Science and Engineering A, 546 (2012) 180-188.
[8] K. Abrinia, M.J. Mirnia, A new generalized upper-bound solution for the ECAE process, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 46(1-4) (2010) 411-421.
[9] R. Naseri, M. Kadkhodayan, M. Shariati, An experimental investigation of casing effect on mechanical properties of billet in ECAP process, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90(9-12) (2017) 3203-3216.
[10] F. Djavanroodi, H. Ahmadian, K. Koohkan, R. Naseri, Ultrasonic assisted-ECAP, Ultrasonics, 53(6) (2013) 1089-1096.
[11] I. Jalili, H. Yousefian, M. Sedighi, M. Kasaeian, Analytical solution for tube spinning process of metallic cone: The ideal work and upper bound method, Modares Mechanical Engineering, 18(8) (2018) 55-60.
[12] J. Alkorta, J.G. Sevillano, A comparison of FEM and upper-bound type analysis of equal-channel angular pressing (ECAP), Journal of Materials Processing Technology, 141(3) (2003) 313-318.
[13] C.J.L. Pérez, Upper bound analysis and FEM simulation of equal fillet radii angular pressing, Modelling Simulation in Materials Science Engineering, 12(2) (2004) 205-214.
[14] B.S. Altan, G. Purcek, I. Miskioglu, An upper-bound analysis for equal-channel angular extrusion, Journal of Materials Processing Technology, 168(1) (2005) 137-146.
[15] A.R. Eivani, A. Karimi Taheri, An upper bound solution of ECAE process with outer curved corner, Journal of Materials Processing Technology, 182(1-3) (2007) 555-563.
[16] C.J.L. Pérez, R. Luri, Study of the ECAE process by the upper bound method considering the correct die design, Mechanics of Materials, 40(8) (2008) 617-628.
[17] M.H. Paydar, M. Reihanian, R. Ebrahimi, T.A. Dean, M.M. Moshksar, An upper-bound approach for equal channel angular extrusion with circular cross-section, Journal of Materials Processing Technology, 198(1) (2008) 48-53.
[18] M. Reihanian, R. Ebrahimi, M.M. Moshksar, Upper-bound analysis of equal channel angular extrusion using linear and rotational velocity fields, Materials Design, 30(1) (2009) 28-34.
[19] B. Talebanpour, R. Ebrahimi, Upper-bound analysis of dual equal channel lateral extrusion, Materials Design, 30(5) (2009) 1484-1489.
[20] K. Narooei, A. Karimi Taheri, A new model for prediction the strain field and extrusion pressure in ECAE process of circular cross section, Applied Mathematical Modelling, 34(7) (2010) 1901-1917.
[21] T.A. Fashanu, S.T. Adedokun, B.Y. Ogunmola, Finite element method and upper-bound type analysis of equal channel angular pressing, International Journal of Engineering Technology, 2(10) (2012) 1666-1671.
[22] K. Narooei, A. Karimi Taheri, Strain field and extrusion load in ECAE process of bi-metal circular cross section, Applied Mathematical Modelling, 36(5) (2012) 2128-2141.
[23] A.M. Laptev, A.V. Perig, O.Y. Vyal, Analysis of equal channel angular extrusion by upper bound method and rigid blocks model, Materials Research, 17(2) (2014) 359-366.
[24] K. Wei, P. Liu, Z. Ma, W. Wei, I.V. Alexandrov, J. Hu, An upper bound analysis of T-shaped equal channel angular pressing, Acta Metallurgica Slovaca, 21(1) (2015) 4-12.
[25] H. Ghaforian Nosrati, K. Khalili, M. Gerdooei, Theoretical and numerical investigation of required torque in ECAP-Conform process, Metallurgical and Materials Transactions B, 51(2) (2020) 519-528.
[26] W.F. Hosford, R.M. Caddell, Metal forming: Mechanics and Metallurgy, Cambridge University Press, 2011.
[27] M.H. Shaeri, F. Djavanroodi, M. Sedighi, S. Ahmadi, M.T. Salehi, S.H. Seyyedein, Effect of copper tube casing on strain distribution and mechanical properties of Al-7075 alloy processed by equal channel angular pressing, Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 48(8) (2013) 512-521.
[28] F. Fereshteh Saniee, I. Pillinger, P. Hartley, Friction modelling for the physical simulation of the bulk metal forming processes, Journal of Materials Processing Technology, 153-154 (2004) 151-156.
[29] M.K. Besharati Givi, A. Sarvi, Determination of flow stress and friction factor of aluminum 7075 by inverse analysis, Journal of the College of Engineering, 42(5) (2008) 617-623.
[30] E.M. Mielnik, Metalworking science and engineering, 1st ed., McGraw-Hill College, 1991.
[31] R.Z. Valiev, T.G. Langdon, Principles of equal-channel angular pressing as processing tool for grain refinement, Progress in Materials Science, 51(7) (2006) 881-981.