تحلیل برهمکنش سیال-سازه از تنش کششی در آکسون با استفاده از مدلسازی اجزای محدود در راستای بررسی آسیب های کرنشی اعصاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تهران

2 دانشیار/ بخش مهندسی پزشکی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

10.22060/mej.2021.17476.6734

چکیده

مطالعه رفتار آکسون تحت شرایط محیطی می‌تواند دید بهتری در توسعه روش‌های درمانی به‌منظور بهبود آسیب‌های عصبی ایجاد کند. در این تحقیق، با مدل کردن زیر‌لایه به‌صورت هایپرالاستیک و اعمال فشارهای مختلف به زیر‌لایه میزان کرنش‌های تحمل شده توسط آکسون محاسبه شد. کرنش‌ها در سه بازه‌ی زمانی مختلف اعمال شد تا اثرات نرخ کرنش‌های مختلف بررسی شود. برای آکسون یک مدل شامل میکروتوبول با خواص الاستیک خطی، نوروفیلامان و آکسلوما با خواص ویسکوالاستیک خطی فرض شد. جهت گسسته ‌سازی زیرلایه و بخش‌های مختلف آکسون از روش المان محدود و نرم افزار کامسول استفاده شد. مشاهده شد که رژیم سیال موجود در کانال تأثیری بر پاسخ مکانیکی آکسون ندارد. با استفاده از تحلیل برهم کنش سیال-سازه، میزان کرنش ایجاد ‌شده نزدیک به صفر (در بیشترین حالت 0001/0) و تنش نیز ناچیز (در بیشترین مقدارN/m2 70) گزارش شد. نتایج نشان‌دهنده‌ی اثر عمده‌ی میکروتوبول در قبول کردن بارهای مکانیکی و استحکام کلی آکسون می‌باشد. همچنین بیشترین کرنش‌ها در داخل آکسلوما دیده می‌شود که اهمیت پاسخ مکانیکی آن در ایجاد آسیب را متذکر می‌شود. باتوجه به پاسخ مرتبط با نرخ کرنش‌های مختلف مشاهده می‌شود که بیشترین احتمال آسیب به آکسون، در کرنش %42 و نرخs-1 1/19 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fluid-structure interactions analysis of tension in an axon using finite elements modeling to investigate neurological strain damages

نویسندگان [English]

  • Seyed Danial Ghasimi 1
  • Bahman Vahidi 2
  • Yasaman Amirii 1
1 MSc student/University of Tehran
2 Associate professor/University of Tehran
چکیده [English]

Study of axonal behavior under different environmental conditions can provide a better insight into the development of therapeutic approaches for healing after nerve damages. By modeling of sublayer in the form of a hyperelastic material and applying different pressures, the amount of strains tolerated by axon was calculated. Strains were applied at three different time intervals to examine the effects of different strain rates. For axon, a model containing microtubules with linear elastic properties, neurofilament and axolemma with linear viscoelastic properties was considered. Finite elements method and comsol software were used for discretization of the sublayer and the substructures of the axon. It was observed that the fluid regime in the channel did not affect the mechanical response of the axon. The strain was close to zero (at most 0.0001) and the stress was also negligible (at most, 70 N/m2). The results showed the major effect of microtubules on resisting against mechanical forces and on the overall integrity of the axons. Most of the strains were seen inside the axolemma, indicating the importance of its mechanical response to injury. Regarding the response to the strain rate, the most probable damage to the axon, comparable with the former corresponding reports will occur at the strain of 42% and strain rate of 19.1 s-1, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traumatic Brain Injuries (TBI)
  • Microfluidics
  • finite element
  • Fluid-Structure Interaction
  • viscoelastic model